Startseite

Kontakt

Startseite
neues Fenster/Tab

Studien


Übersetzungen ins Friesische,
friesische Texte
auf bekannte Melodien,
Klangbeispiele,
Beschreibungen


Suurt Kofi
Di salev Idee, bluat üp Sölring.
Eeler Black Coffee von Sunny Burke
en di Interpretation fan Ella Fitzgerald

Mensken üüs ik en üüs Dü
Di Forsjuk, wat fan di
Bloomenkraft-Tir tö maaki.
Maakit fan "With a little help from my friend" ( di Beatles).

Faamen fan Taatjem Deel / Kontinent
tau Leedjis iin jen!
Eeler "Girl from Ipanema"Jit en Stün

En rocht ironisch Interpretation
fan en mal bikeent dütsk Schlager,
wat jen fan Österreich skrefen en sjungen heer.
En Parodi üp "Schenk mir noch eine Stunde" (Udo Jürgens)Di Leedjis, wat nü kum,
ken om üp min Privat-CD
"Nigen Klasikers üp Sölring" hiir

Hoken san CD haa wel, ken mi hol önrööpi,
en da ken'tkum, dat hi of jü di fo.
Dit intsigst, wat diarbi es:
Dü sket hol sa fuul Sölring snaki,
dat Dü Gur Dai sairst!

Dit haa wü jir uk
Of w
at en Sölring Patrioot
aur di Parisers teenkt.
Maakit fan "Champs-Elysées"
of beeter: "Waterloo Road"

Haarefst Bleeren
- Di Forsjuk, en skriif di Poesii
fan di Fransk Tekst
ön Sölring Spraak.

Maakit fan "Feuilles Morts"
(Joseph Kosma/Jacques Prevert),
beeter bikeent üüs "Autumn Leaves"

Di Trabis fan Söl
En Parodii aur Baariliiren,
wat me di gurt Wainer
(Ok SUV nömt)
fan Zuffenhausen
ombi köör en iinkoopi.

Maakit fan "Sweet Georgia Brown"
(Ben Bernie)
en en Stek Snak fan Hartmut Nielsen.

Wan di Senskiin
Tiin Sölring Tungenbrekers;
dit ken jit muar uur.
Maakit fan "Mackie Messer"
(Kurt Weill en Bertold Brecht)
en fan en "Snapside" fuar en Skiin.


Diese Studien wurden
zum Üben
der Friesischen Sprache
gemacht.
Die Aufnahmen werden zur
Verdeutlichung, nicht etwa
zum Verkauf gezeigt!

Sollte jemand seine Rechte
verletzt sehen, gebe er/sie
mir bitte Bescheid!

 

 

 

En betken Tekst fan
"Di Senskiin"

Wan di Fesker achter Fesk es

Fair di Fesker meskin Fesk

Fesken Feskers freski Fesk

Fair di Feskers freski Fesk.

_____

Sküüv' Din Maskiin üt iin ön di Senskiin

Da skiinjt muar Senskiin üp Din Maskiin

Sküüv' din Maskiin üt, wan't tö riinj skiinjt

en fan di Riin riin uur din Maskiin.

_____

Wan di Hamerhaur üp di Haur haut

Me di Haur rocht üp di Haur

Teenkt di Haur höm: "Sii man aua,

Wan Di haut di Hamerhaur."